Auktionsbetingelser / Auction conditions

Auktionen åbnede 18. februar 2024 kl. 08.00 - dansk tid anvendes

Auction opened February the 18th. 2024  at 08.00 am - Danish time


Gå til DMF auktion her / Go to DMF auction here 

Hvem kan deltage?

Alle interesserede kan deltage.

Man kan byde under eget navn eller med et alias.

Når man første gang afsender et bud, skal navn, adresse og evt. telefonnummer samt et eventuelt alias tydeligt fremgå.

Bemærk, at denne auktionsliste kan se "forkert ud", hvis man anvender en mobiltelefon el.lign.

Hvis du har problemer, kan du henvende dig til Sven-Erik Olsen på 4042 2251 for nærmere vejledning.

 

Bud:

Man afgiver bud ved at sende en mail med overskriften

”DMF AUKTION 2024” til:


seo@grafisk-werk.dk


med angivelse af navn eller alias samt størrelsen på buddet.

Bud kan ikke modtages på sms eller pr. telefon.

Så snart buddet registreres på auktionslisten, gælder det i 24 timer fra buddets afgivelse, og hvis der herefter ikke opnås højere bud, tilfalder det pågældende lot byderen.

Auktionslisten opdateres 1-3 gange i døgnet afhængig af mængden af bud.


Budstørrelser og -betingelser:

Se auktionslisten.

Man har vundet buddet, når der 24 timer efter offentliggørelsen af  buddet, endnu ikke er andre, der har budt over.

Auktionsnumre helt uden bud trækkes tilbage efter 7 dage og udgår af listen.

 

Betaling:

Når auktionen er lukket, sendes til køberen en opgørelse over det erhvervede materiale,

som umiddelbart herefter skal betales til

Sven-Erik Olsen via: Mobile pay: 4042 2251,

eller: Bankkonto: 5043-133 1177 (Jyske Bank).

Husk at angive tydeligt navn på indbetalingen.

 

Auktionsmaterialets stand:

A: Meget fin stand.

B: Fin stand, men lidt slitage

C: Pænt med nogen slid

D: Slidt

Hvor intet er anført, er tilstanden A-B.

Enkelte lots er gengivet med foto - men generelt henvises til www.papirteater.dk hvor mange numre er gengivet. Hvis man ønsker yderligere oplysnin-ger om et lot, kan man via mail stille spørgsmål.


Forsendelse / Afhentning:

Indkøbt materiale kan sendes - med tillæg af forsendelsesomkostninger - efter aftale med Sven-Erik Olsen

Alt materiale skal senest afhentes 3 måneder efter auktionens ophør. Herefter tilfalder materialet Dansk Modelteaterforening.

 


BEMÆRK

Bud kan ikke modtages på forhånd.

Bud som er indsendt før 18. februar kl. 08.00 er ugyldige.

 

Anvendte forkortelser:

AJ = Alfred Jacobsen

CL = Carl Larsen

Tr. = transparent

mtp  = mellemtæppe

bagt = bagtæppe

kul  = kulisser

fig  = figurer

udg  = udgave

 

Who can participate?

The auction is open for all

You can bid in your own name or with an alias.

With your first bid, we need your name, address, telephone number, and your alias, if any.


Please note that the auction list may look a bit funny if you use a mobile phone.

If you have any problem, please contact Sven-Erik Olsen at +45 4042 2251 or mail: seo@grafisk-werk.dk for guidance.

 

Bids:

Bids are submitted by sending an email with the heading

‘DMF AUCTION 2024" to:


seo@grafisk-werk.dk


with indication of name or alias as well as the size of the bid.

No bids via SMS or by phone!

When the bid is registered on the auction list, it is valid for 24 hours, and if no higher bid is obtained during this period, the lot in question goes to the bidder.

The list will be updates 1-3 times a day depending of the amount of the bids.

 Bid sizes and conditions:

See the auction list.

When the bid is registered on the auction list, it is valid for 24 hours, and if no higher bid is obtained during this period, the lot in question goes to the bidder. Auction numbers completely without bids are withdrawn after 7 days and deleted from the list.


Payment:

When the auction is closed, a statement of the acquired material is sent

to the buyer, which immediately thereafter must pay to  Sven-Erik Olsen via: bank transfer to:

Bank account. Jyske Bank:

IBAN: DK 0250 43000 133 1177  /  SWIFT: JYBADKKK

Remember to clearly state your name so that it is registered correctly.

 

Quality rating:

Condition A: Very fine condition.

Condition B: Fine condition, minor scratches

Condition C: Scratches etc.

Condition D: Used with cratches.


Where nothing else is stated, the sheet is condition A-B.

Some lots are reproduced with a photo - but in general reference is made to www.papirteater.dk where many numbers are reproduced. If you want more information about a lot, you can ask questions via email.

 

Shipping / Pickup:

Purchased material can be sent - with the addition of shipping costs - by agreement with  Oldfux.

All material must be picked up no later than 3 month after the auction has ended.

Uncollected material will be reclaimed by Oldfux.

 

PLEASE NOTE:

Bids can NOT be submitted in advance!

Bids can not be submitted earlier than February 18th at 08.00 am.

 

Abbreviations used:

AJ = Alfred Jacobsen

CL = Carl Larsen

Tr. = transparent

mtp  = cut scene

bagt = backdrop

kul  = side wings

fig  = characters

udg  = edition


1 DKK = 0,14 Euro