Auktionsbetingelser / Auction conditions

Hvem kan deltage?

Man skal være medlem af Dansk Modelteaterforening

Man kan byde under eget navn eller med et alias.

Når man første gang afsender et bud, skal navn, adresse og evt. telefonnummer samt et eventuelt alias tydeligt fremgå.

Bemærk, at denne auktionsliste kan se "forkert ud", hvis man anvender en mobiltelefon el.lign.

Hvis du har problemer, kan du henvende dig til Sven-Erik Olsen på 4042 2251 for nærmere vejledning.

 

Bud:

Man afgiver bud ved at sende en mail med overskriften ”DMF AUKTION” til: seo@grafisk-werk.dk med angivelse af navn eller alias samt størrelsen på buddet.

Bud kan ikke modtages på sms eller pr. telefon.

Så snart buddet registreres på auktionslisten, gælder det i 24 timer fra buddets afgivelse, og hvis der herefter ikke opnås højere bud, tilfalder det pågældende lot byderen.

Auktionslisten opdateres 1-3 gange i døgnet afhængig af mængden af bud.

 

Budstørrelser og -betingelser:

Mindste bud er 25,- kr.

Minimum overbud: 25,- kr.

Når prisen over 100,- kr. er mindste overbud 50,- kr.

Når prisen over 500,- kr. er mindste overbud 100,- kr.

Man har vundet buddet, når der 24 timer efter offentliggørelsen af ens bud, endnu ikke er andre, der har budt over.

Auktionsnumre helt uden bud trækkes tilbage efter 10 dage og udgår af listen.

 

Betaling:

Når auktionen er lukket, sendes til køberen en opgørelse over det erhvervede materiale, som umiddelbart herefter skal betales til Sven-Erik Olsen via:

Mobile pay: 4042 2251,

eller: Bankkonto: 5043-133 1177 (Jyske Bank).

Husk at angive tydeligt navn på indbetalingen.

 

Auktionsmaterialets stand:

A: Fin stand.

B: Arket/arkene har små revner.

C: Arket/arkene er meget slidt med større revner etc.

D: Arket/arkene er meget slidt og mangler måske dele

Hvor intet er anført, er tilstanden A.


Forsendelse / Afhentning:

Indkøbt materiale kan sendes - med tillæg af forsendelsesomkostninger - efter aftale med

Sekretær Søren Gleerup Hansen, tel. 2021 4716,

E-mail: mail@gleeruphansen.dk

Materialet kan alternativt afhentes i Sct. Joseph efter aftale med Per Høyer, tel .: 3085 8880

E-mail: sjaelland@dansk-modelteater.dk

Alt materiale skal senest afhentets 3 måneder efter auktionens ophør. Herefter tilfalder materialet Dansk Modelteaterforening.

 

BEMÆRK

Bud kan ikke modtages på forhånd.

Bud som er indsendt før 1. april kl. 00.00 er ugyldige.

 

Er du ikke medlem af Dansk Modelteaterforening?

Send en mail til Søren Gleerup Hansen

mail@gleeruphansen.dk

Kontingentet for 2022 er 500,00 kr.

Beløbet bedes indbetalt til bankkonto: 5043-133 1177

Eller Mobile pay: 4042 2251.

Kontingentet skal være registreret og indbetalt for at man er berettiget til at deltage i auktionen!Anvendte forkortelser:

mtp = mellemtæppe

bagt = bagtæppe

kul = kulisser

trp = transparent

fig = figurer

udg = udgave

 Who can participate?

You must be a member of the Danish Model Theater Association to make a bid.

You can bid in your own name or with an alias.

With your first bid, we need your name, address, telephone number, and your alias, if any.

Please note that the auction list may look a bit funny if you use a mobile phone.

If you have any problem, please contact Sven-Erik Olsen at +45 4042 2251 for guidance.

 

Bids:

Bids are submitted by sending an email with the heading ‘DMF AUCTION to: seo@grafisk-werk.dk with indication of name or alias as well as the size of the bid.

No bids via SMS or by phone!

When the bid is registered on the auction list, it is valid for 24 hours, and if no higher bid is obtained during this period, the lot in question goes to the bidder.

The list will be updates 1-3 times a day depending of the amount of the bids.

 

Bid sizes and conditions:

Minimum starting bid is DKK 25,-

Minimum overbid is DKK 25,-

When the price exceeds DKK 100, the minimum overbid is DKK 50,-

When the price exceeds DKK 500, the minimum overbid is DKK 100,-

When the bid is registered on the auction list, it is valid for 24 hours, and if no higher bid is obtained during this period, the lot in question goes to the bidder. Auction numbers completely without bids are withdrawn after 10 days and deleted from the list.


Payment:

When the auction is closed, a statement of the acquired material is sent

to the buyer, which immediately thereafter must pay to  Sven-Erik Olsen via:

Mobile pay: +45 4042 2251, or by bank transfer to:

Bank account. Jyske Bank:

IBAN: DK 0250 43000 133 1177  /  SWIFT: JYBADKKK

Remember to clearly state your name so that it is registered correctly.

 

Quality rating:

Condition A: Fine condition.

Condition B: The sheet has minor cracks.

Condition C: The sheet is very worn, and has large cracks.

Condition D: The sheet is incomplete and is in a very bad condition.

Where nothing else is stated, the sheet is in condition A.

 

Shipping / Pickup:

Purchased material can be sent - with the addition of shipping costs

- by agreement with secretary Søren Gleerup Hansen,tel. +45 2021 4716,

E-mail: mail@gleeruphansen.dk

Material can be picked up in Copenhagen at the Sct. Joseph Center

by agreement with Per Høyer, tel .: +45 3085 8880

or E-mail: sjaelland@dansk-modelteater.dk

All material must be picked up no later than 3 month after the auction has ended.

Uncollected material will be reclaimed by Dansk Dukketeater Forening.

 

PLEASE NOTE:

Bids can NOT be submitted in advance!

Bids submitted before April 1st are invalid and will be deleted.

Bids can be submitted no earlier than April 1st at 00.00 am.

Please remember to put the heading BID AUCTION in your mail.

If you are not a member of the Danish Model Theatre Association:

Please send an email to: Søren Gleerup Hansen mail@gleeruphansen.dk

with clear indication of name and address.

The annual fee for 2022 is DKK 500.

The amount can be paid to: Bank account. Jyske Bank:

IBAN: DK 0250 43000 133 1177  /  SWIFT: JYBADKKK

You cannot participate in the auction if the membership fee has not been paid in advance.

 

Abbreviations used:

mtp = middle carpet

bagt = backdrop

kul = side wings

trp = transparent

fig = characters

udg = edition