Oldfux julekalender 2021

Velkommen til

årets Oldfux-julekalender!


Hver dag kan du klikke på lågen,

som indeholder 3 interessante papirteatergaver, som du kan forære dig selv (eller andre) til jul.

Gaverne er inddelt i 3 kategorier:

1: Den billige gave

2: Den flotte gave

3: Den exclusive gave.


Regler for julekalenderen:

Den nye låge kan åbnes hver dag

fra kl. 9.00. 

Ud for hver gave er anført en mindstepris.

Du indsender dit bud - mærket julekalender og dato. Du kan kun indsende et bud pr. gave, og den, der senest ved midnat (dansk tid) samme dag har indsendt det højeste bud, har købt gaven.

Hvis du er klog, så byder du ikke et beløb, der er deleligt med 5 eller 10 - det kan for eksempel være således:

Undertegnede XXX

byder for gave 1: kr. 114,25 kr

for gave 2: 288,17 kr.

for gave 3: 662,41 kr.

På denne måde forhindres formentlig, at to har afsendt enslydende bud.

Man behøver ikke indsende bud på alle numre - man behøver ikke at indsende bud hver dag - man kan sagtens "nøjes" med at kigge med.

Næste dag skrives ud for den pågældende dag på kalenderen, at gave 1 er solgt for X, Gave 2 for Y og Gave 3 for Z.

Sidste låge er den 19. december.
Den 20. december om morgenen bliver det sidste køb registreret, og de enkelte bydere modtager herefter en opgørelse, som skal  betales, hvorefter varen afsendes.

Forsendelsesomkostninger tillægges købet efter Post Nords takster.


Bud sendes til:

oldfux@oldfux.dk
Welcome to this year's

Oldfux Christmas-Calendar!


Every day you can click on the door,

which contains 3 interesting paper theatre gifts

that you can give yourself (or others) for Christmas.

The gift is divided into 3 categories:

1: The cheap gift

2: The fine gift

3: The exclusive gift.


Christmas calendar rules:

The new door can be opened every day

from 9:00 a.m.

Next to each gift is listed a minimum price.

You submit your bid - marked christmas calendar and date. You can only submit one bid per gift, and whoever submitted the highest bid by midnight on the same day has purchased the gift.

If you are wise, then you do not bid an amount that is shareable by 5 or 10 - for example:

Signed XXX

bid for gift 1: 114.25

for gift 2: 288,17

for gift 3: 662,41 kr.

In this way, it is likely that two identical bids will be prevented.

You don't have to submit bids for all numbers - you don't have to submit bids every day

- you can easily "just" watch.

The next day is written next to that day on the calendar that gift 1 is sold for X, Gift 2 for Y and Gift 3 for Z.

The last door is on December 19.
On 20 December in the morning, the last purchase will be registered, and the individual bidders will then receive a statement, which must be paid, after which the item will be shipped.

Shipping costs are added to the purchase at Post Nord's rates.

 

Bids can be submitted to:

oldfux@oldfux.dk